Останні новини
Головна / НУШ / Вчителям НУШ / 10 ключових компетентностеи учителя НУШ – Новий учитель за Концепцією НУШ – частина 2

10 ключових компетентностеи учителя НУШ – Новий учитель за Концепцією НУШ – частина 2

Концепція Нової української школи — документ, у якому простою мовою пояснено ідеологію змін у шкільній системі України. Це своєрідна «освітня шпаргалка», яка повинна бути під рукою в кожного вчителя та керівника навчального закладу. Адже в документі чітко описано мету шкільної реформи, її кінцевий результат і програму дій для навчальних закладів, батьків, громадськості.

Відповідно до Концепції формулу Нової української школи складають 9 компонентів: ключові компетентності для життя, педагогіка партнерства, умотивований вчитель, орієнтація на учня, виховання на цінностях, нова структура початкової, базової та профільної середньої освіти, автономія школи і якість освіти, справедливе фінансування та сучасне освітнє середовище. Більшість із перелічених компонентів є орієнтирами в перепідготовці та професійному вдосконаленні вчителя.

10 ключових компетентностеи учителя НУШ

Відповідно до Концепції Нової української школи навчання учнів має здійснюватися за компетентнісним підходом. Компетентність у перекладі з лат. «сотреіепііа» означає коло питань, у яких людина добре обізнана. За новим Законом України «Про освіту» компетентність — це динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну й подальшу навчальну діяльність.

10 ключових компетентностеи учителя НУШ

За Концепцієї НУШ новий учитель повинен навчати учнів ю ключовим компетентностям, а отже, розвивати й дотримуватися їх у власному особистому та професійному житті.

  1. Спілкування державною (і рідною в разі відмінності) мовами. Це вміння усно й письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти й погляди (через слухання, говоріння, читання, письмо, застосування мультимедійних засобів). Здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ — у навчанні, на роботі, вдома, у вільний час. Усвідомлення ролі ефективного спілкування.
  2. Спілкування іноземними мовами. Уміння належно розуміти висловлене іноземною мовою, усно й письмово висловлювати та тлумачити поняття, думки, почуття, факти й погляди (через слухання, говоріння, читання і письмо) у широкому діапазоні соціальних і культурних контекстів. Уміння посередницької діяльності й міжкультурного спілкування.
  3. Математична компетентність. Культура логічного й алго-ритмічного мислення. Уміння застосовувати математичні (числові й геометричні) методи для вирішення прикладних завдань у різних сферах діяльності. Здатність до розуміння і використання простих математичних моделей. Уміння будувати такі моделі для вирішення проблем.
  4. Основні компетентності в природничих науках і технологіях. Наукове розуміння природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній діяльності. Уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати результати.
  5. Інформаційно-цифрова компетентність передбачає впевнене й водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні. Інформаційна й медіа-грамотність, основи програмування, алгоритмічне мислення, робота з базами даних, навички безпеки в Інтернеті й кібербезпеці. Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо).
  6. Уміння вчитися впродовж життя. Здатність до пошуку й засвоєння нових знань, набуття нових умінь і навичок, організації навчального процесу (власного й колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами й інформаційними потоками, уміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою освітньо-професійну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя.
  7. Ініціативність і підприємливість. Уміння генерувати нові ідеї та ініціативи й утілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави. Уміння раціонально поводитися як споживач, ефективно використовувати індивідуальні заощадження, приймати доцільні рішення у сфері зайнятості, фінансів тощо.
  8. Соціальна та громадянська компетентності. Усі форми поведінки, які потрібні для ефективної та конструктивної участі в громадському житті, у сім’ї, на роботі. Уміння працювати з іншими на результат, попереджати й вирішувати конфлікти, досягати компромісів. Повага до закону, дотримання прав людини й підтримка соціокультурного різноманіття.
  9.  Обізнаність і самовираження у сфері культури. Вдатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід і почуття за допомогою мис-тецтва. Ця компетентність передбачає глибоке розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших.
  10. Екологічна грамотність і здорове життя. Уміння розумно й раціонально користуватися природними ресурсами в межах сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя.
10 ключових компетентностеи учителя НУШ
10 ключових компетентностеи учителя НУШ

Вам може бути цікаве...

Співпраця вчителя з учнями й батьками – Новий учитель за Концепцією НУШ – частина 3

Нова українська школа працюватиме на засадах «педагогіки партнерства», в основі якої, відповідно до Концепції— спілкування, …

Инклюзия в дошкольном образовании. Как это организовано в Украине и за рубежом

Внеклассные занятия увеличивают возможности детей с особыми образовательными потребностями. В частности, вовлеченность в различные активности …

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *